fbpx

Feta gràcies a la campanya Ensenya el cor, que ha estudiat la nostra activitat conforme als principis de l’economia social i solidària.

Terranostra ha fet la primera auditoria de REAS en el camp de l’economia social i solidària al llarg de 2021. Es tracta d’un balanç que avalua els principis de l’economia solidària: equitat, treball digne, sostenibilitat ecològica, repartiment just de la riquesa, cooperació i compromís amb l’entorn.

Tot plegat s’emmarca en la campanya Ensenya el cor, que permet auditar la nostra activitat conforme als principis de l’economia social i solidària, a través de l’eina de balanç o auditoria social, de rendició de comptes i mesura d’impacte.

A continuació, es relaten les diferents seccions que componen l’estudi:

Política de transparència

Quant a transparència, la part positiva és que les cooperativistes de Terranostra poden consultar fàcilment tota una sèrie d’informacions, com ara el balanç econòmic, el pressupost, el pla de treball anual amb la memòria, les actes de reunions, a més del codi ètic i els estatuts. Tot roman en el Portal de sòcies.

Política de compres

Infografia.

Les compres a entitats de l’economia social és d’un 24 %.

Igualment, l’auditoria social de REAS analitza les polítiques de compres a entitats de l’economia social i al mercat social, el percentatge de les quals és d’un 24 %.

Membres de l’organització

El Laboratori d’Abastiment Cooperatiu S. Coop ha comptat, el 2022, amb 3 treballadores sòcies i unes altres 420 sòcies. Totes han fet una aportació al capital social. Pel que fa al voluntariat, són 115 les sòcies que fan els torns o participen d’una manera més activa i compromesa a una comissió.

Formació

La cooperativa inclou hores de formació en l’horari laboral i ajuda també a cobrir el cost de la formació.

Qualitat laboral

Terranostra disposa d’un reglament o protocol intern que millora les condicions laborals establertes en el conveni.

Igualtat salarial

Infografia.

La igualtat salarial és un fet.

El salaris de les tres sòcies treballadores no diferencia ni gènere ni sexe. Tots tres són iguals.

Perspectiva feminista

Terranostra disposa d’un Pla d’igualtat vigent i dels recursos per a realitzar-ne el corresponent seguiment i avaluació. Així mateix, disposa d’un protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i la discriminació per raó de sexe, d’identitat de gènere o de preferència sexual.

Intercooperació

Com a cooperativa, som conscients de les sinergies que es donen entre altres cooperatives. Per tant, compartim coneixement i projectes. Cedir la nostra sala polivalent a entitats properes és un gest més en aquest sentit.

Contribució al procomú

Utilitzam programes professionals, com també programes ofimàtics, de programari lliure.

Finances ètiques

Terranostra és sòcia i clienta d’entitats de finances ètiques i solidàries. El 2022, vàrem signar un conveni amb Fiare Banca Ètica.

Medi ambient

Infografia.

El punt del medi ambient està entre les nostres fortaleses.

L’auditoria de REAS mostra que el fet que Terranostra sigui una cooperativa de consum fa que aquest punt, el medi ambient, estigui entre les nostres fortaleses. Disposam d’una política de gestió ambiental; posam en pràctica procediments per a l’estalvi i l’eficiència energètics; el paper que utilitzam és reciclat. A més a més, som conscients de la importància de l’aigua i hi aplicam fórmules per a l’estalvi i l’eficiència en el consum.

Per descomptat, incorporam criteris de consum responsable a l’hora d’adquirir un producte.

En referència al subministrament elèctric, la també cooperativa Som Energia és la nostra proveïdora d’energia, i el subministrament, per tant, és 100 % de renovables.