Condicions aportacions voluntàries al capital social

Condicions

 • Les aportacions voluntàries al capital social de de Laboratori d’Abastiment Cooperatiu S. Coop. finançaran les despeses de instal·lacions, equipament i mercaderies necessàries per a la posada en funcionament del supermercat.
 • Qualsevol persona sòcia de la Cooperativa, podrà realitzar una aportació voluntària al capital Social de Laboratori d’Abastiment Cooperatiu S. Coop. d’un mínim de 500,00 € i un màxim de 10.000, 00 €, les aportacions seran múltiples de 500,00 €.
 • Les Aportacions Voluntàries al Capital Social de Laboratori d’Abastiment Cooperatiu S. Coop. seran retribuïdes amb un interès del 1,5% anual.
 • El pagament de Interessos es realitzarà anualment a finals del mes de gener.
 • L’aportació de Capital podrà recuperar-se, a petició de persona inversora, en tres terminis al finalitzar cada any comptable, que començaran a contar a partir de la data en que la participació s’hagi fet efectiva:
  • Primer termini, transcorreguts tres anys de l’aportació voluntària, en aquest termini es podrà recuperar un 25% de l’aportació voluntària.
  • Segon termini, transcorreguts quatre anys de l’aportació voluntària, en aquest termini es podrà recuperar un 25% de l’aportació voluntària.
  • Tercer termini, transcorreguts cinc anys de l’aportació voluntària. En aquest termini es podrà recuperar el 50 % restant de l’aportació voluntària.
 • Les Aportacions voluntàries al Capital Social formen part del capital social de la cooperativa indefinidament, llevat que/ la persona inversora en demani el retorn.
 • En condicions excepcionals el Consell Rector de Laboratori d’Abastiment Cooperatiu S. Coop. pot decidir retornar les inversions a aquelles persones que ho sol·licitin abans de finalitzi l’any comptable.

Factors de risc

Com a qualsevol altra empresa, Laboratori d’Abastiment Cooperatiu S. Coop. podria arribar a entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament dels doblers romanents seria: deutes amb l’Administració, treballadors/es, els crèdits i préstecs a tercers, els títols participatius, el capital social voluntari i, finalment, el capital social obligatori.

Es recomana invertir només una quantitat que no es prevegi necessitar en el curt termini.